Wetgeving

De wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim is complex en verandert regelmatig. Op deze pagina's geven we u meer uitleg over de veelgebruikte afkortingen en de diverse wetten.

Eerste twee jaar

Loondoorbetaling

Als werkgever bent u verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Wettelijk gezien bent u verplicht het loon voor 70% door te betalen. In de praktijk betekent dit op grond van CAO bepalingen meestal dat in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% moet worden doorbetaald.

(WULBZ: Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij ziekte)

Ziektewet (binnen 2 jr)

Wanneer de werknemer

BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (Modernisering Ziektewet uitgelegd)

Vervolgtraject

WIA

Een langdurig zieke werknemer komt na twee jaar in de WIA terecht. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt het vervolgtraject bepaald.   

Meer over de WIA

 

WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten